ALGEMENE VOORWAARDEN

The Cloakroom B.V. (in het vervolg ‘The Cloakroom’)

Het Lentfert 51

7547SN Enschede

Internet: www.thecloakroom.be

E-mail: service@outfittery.be

Management: Corinna Powalla

Geregistreerd kantoor: Amsterdam

Registratie: NL852641205B01

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld, gelden zowel voor de website www.thecloakroom.com als voor aanbiedingen, bezorging, service en met de door customer consultants van The Cloakroom overeengekomen contracten per telefoon. Afwijkende voorwaarden worden niet als zodanig erkend, tenzij The Cloakroom hiermee expliciet schriftelijk akkoord is gegaan.

1.2. De algemene voorwaarden verplichten en machtigen klanten exclusief. Een klant zoals gedefinieerd volgens de onderstaande bepaling is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat wegens redenen die overwegend noch commercieel van aard zijn noch betiteld kunnen worden als betrekking hebbende op een zelfstandige onderneming. Consumenten zullen in het vervolg als klanten aangeduid worden.

2. VOORWOORD

2.1. The Cloakroom is een online service provider die het voor geïnteresseerde partijen mogelijk maakt om individuele informatie over een specifieke persoon en diens smaak wat betreft herenmode te verschaffen door middel van een enquête of telefoongesprek. Op basis van deze informatie over de klant stelt The Cloakroom een outfit voor de klant samen die uit verscheidene kledingstukken bestaat en stuurt deze outfit vervolgens naar de klant. De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de outfit ligt exclusief bij The Cloakroom. Na ontvangst van de artikelen gaat een verkoopovereenkomst alleen van kracht indien de klant de artikelen houdt (voorlopige aankoop wordt beschreven in paragraaf 4.1 t/m 4.4). De klant gaat er aldus mee akkoord dat The Cloakroom een individuele selectie kleding voor hem samenstelt en hem toestuurt.

2.2. The Cloakroom behoudt zich het recht om constant afzonderlijke aspecten van diens service te vernieuwen en aan te passen en, indien nodig, deze te beperken.

2.3. The Cloakroom behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door onderdelen te verwijderen, te vervangen, dan wel toe te voegen. Iedere bestelling is aan deze voorwaarden, die vanaf de ingangsdatum in werking treden tenzij een wijziging van deze voorwaarden om juridische of regelgevende redenen een onvermijdelijke vereiste is (in dat geval zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden ook gelden voor bestellingen die reeds geplaatst zijn voor deze van kracht ging) onderhevig.

3. REGISTRATIE BIJ THE CLOAKROOM

3.1. Om gebruik te kunnen maken van The Cloakroom’s internet-service is het noodzakelijk dat men zich registreert voor The Cloakroom’s online systeem. De klant moet een geldig e-mailadres invullen en een wachtwoord instellen bij diens registratie. De verantwoordelijkheid zich ervan te verzekeren dat er hierbij geen rechten van derden geschonden worden, ligt volledig bij de klant. De klant is verplicht zijn persoonlijke login-gegevens privé te houden en ongeautoriseerde derde partijen ervan te weerhouden hiertoe toegang te bemachtigen.

3.2. Registratie is kosteloos. Er bestaat geen recht tot lidmaatschap van The Cloakroom. The Cloakroom behoudt zich het recht de registratie aan extra voorwaarden te onderwerpen (bv. een gegevenscheck). De klant verplicht zich ertoe diens informatie accuraat en in de vereiste vorm prijs te geven bij diens registratie. Tijdens een actief lidmaatschap van The Cloakroom dienen veranderingen van de ingevulde gegevens onverwijld en zonder verzoek van The Cloakroom te worden doorgegeven. Ongeacht een succesvolle registratie, is er geen enkele inherente juridische claim met betrekking tot het gebruik van de aangeboden service mogelijk.

3.3. De klant is verplicht een e-mailadres op te geven aan The Cloakroom. The Cloakroom is gerechtigd relevante verklaringen de klant op dit e-mailadres te doen toekomen, tenzij er in juridisch of contractueel opzicht een meer bindende vorm van communicatie vereist is.

3.4. De klant verleent The Cloakroom het recht om hem telefonisch of via een andere vorm van communicatie te contacteren voor het finaliseren van een contract.

3.5. De klant is alleen gerechtigd de internet services van The Cloakroom te gebruiken door middel van de gebruikelijke programma’s (zoals internet browsers) of, indien nodig, met door The Cloakroom verschafte software. Onrechtmatig gebruik bestaat specifiek uit toegang via geautomatiseerde software (bv. gecodeerde programma’s). Dit is specifiek van toepassing wanneer de gebruikte software dient voor het genereren of verzamelen van specifieke gegevens.

3.6. Het is verboden om inhoud van webpagina's van The Cloakroom te kopiëren of in enig ander opzicht te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van The Cloakroom vooraf.

4. SLUITEN VAN EEN CONTRACT

4.1. Klanten kopen bij The Cloakroom op basis van een proefperiode. Een aankoopcontract op proefbasis overeenkomstig § 454 BGB is onderhevig aan de goedkeuring voorwaarden van de klant. Een contract op proefbasis treedt in werking bij aanbod en goedkeuring.

4.2. Een voorstel tot kopen wordt door de klant in werking gesteld wanneer een bestelling geplaatst wordt door de betreffende knop te activeren. Dit voorstel is bindend voor de klant gedurende vier weken. The Cloakroom behoudt zich het recht om een voorstel van een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een bevestigingsmail van The Cloakroom betekent geen akkoord met het betreffende aankoopvoorstel. Dit dient uitsluitend ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Het voorstel is pas door The Cloakroom geaccepteerd wanneer dit (per mail) bevestigd is of wanneer de artikelen door The Cloakroom zijn verzonden.

4.3. De klant verleent The Cloakroom eenzijdig het recht tot macht bepaling volgens § 315 BGB aangaande de artikelen. Dit houdt in dat de selectie artikelen die naar de klant zal worden verzonden exclusief toebehoort aan The Cloakroom en waarbij elk postpakket, als algemene regel, artikelen zal bevatten met een maximale waarde van € 1500. De afzonderlijke prijs van ieder artikel staat vermeld op de bij het postpakket bijgesloten prijslijst.

4.4. Het koopcontract, opgesteld volgens paragraaf 4.2, wordt bindend op het moment dat de klant zijn aanvaarding van de bezorgde artikelen aan The Cloakroom bekend maakt binnen tien dagen na ontvangst (“proefperiode”). Artikelen die niet door de klant binnen de proefperiode worden teruggezonden naar The Cloakroom gelden als zijnde aanvaard. Stilzwijgen geldt als instemming overeenkomstig bepaling § 455 BGB. Artikelen die de klant niet wenst te houden, kunnen binnen de proefperiode kosteloos en zonder bijkomende beperkingen worden teruggezonden. De klant wordt, indien mogelijk, gevraagd om het bijgesloten retourformulier en retouretiket te gebruiken. Het recht op herroeping zoals geformuleerd in paragraaf 9 van dit document blijft van toepassing.

4.5. The Cloakroom verzamelt of gebruikt waarschijnlijkheidswaarden met als doel, de reden, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele verbintenis die, inter alia, gebruik maakt van adresgegevens, te bepalen.

5. BEZORGING EN RETOUR

5.1. Zowel de bezorging als het retourneren van artikelen is kosteloos voor de klant. Het bezorgen van artikelen geschiedt in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen nadat The Cloakroom het voorstel van de klant aanvaard heeft, dat wil zeggen vanaf het moment dat de respectievelijke artikelen verzonden zijn, na de bevestiging van de bestelling per mail. The Cloakroom bezorgt op dit moment uitsluitend in Nederlands, België, Denemarken en Zweden.

5.2. The Cloakroom maakt gebruik van verschillende bezorgdiensten. Niet al deze diensten bieden een digitaal track & trace-systeem, dus baseren we ons bij het bepalen van de verwachte levertijd op onze eigen ervaring.

5.3. Klanten wordt gevraagd het bijgesloten retouretiket te gebruiken wanneer zij een pakket retourneren. The Cloakroom aanvaard geretourneerde artikelen alleen met de originele aangehechte labels en de barcode van The Cloakroom. In het geval dat een klant van zijn herroepingsrecht, in overeenstemming met paragraaf 9 van dit document, gebruik wil maken, is deze bij wet verplicht The Cloakroom te compenseren voor het waardeverlies.

6. RESERVERING VAN EIGENDOMSRECHTEN

Artikelen die door The Cloakroom verzonden zijn, blijven eigendom van The Cloakroom totdat het openstaande bedrag volledig is vereffend.

7. AANKOOPBEDRAG EN BETAALWIJZE

7.1. De klant ontvangt bij de bezorging van de artikelen een brief met daarop ook de prijslijst. De daarop bepaalde prijzen zijn de uiteindelijke prijzen, inclusief de relevante BTW en andere prijsaspecten. Er zijn geen extra kosten voor bezorging van toepassingsgebied.

7.2. Wanneer de proeftijd, zoals bepaald in paragraaf 4.4, is verlopen zal The Cloakroom een digitale factuur klaarzetten met daarop het totaalbedrag dat dient te worden voldaan voor de aanvaarde artikelen en deze de klant per mail toezenden.

7.3. Klanten van The Cloakroom kunnen op twee manieren voor hun aankopen betalen: met een creditcard of na ontvangst van een factuur. De klant kan voor hij een bestelling plaatst deze informatie betreft de verschillende betaalwijzen op elk moment op de website inzien. The Cloakroom behoudt zich het recht om geen afzonderlijke betaalwijze aan te bieden of deze slechts aan te bieden voor specifieke bestellingen.

7.4. Betaling van het gefactureerde bedrag moet binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

7.5. Wanneer de klant voor de optie “betalen na ontvangst” of “later beslissen” kiest, voert The Cloakroom, nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, in samenwerking met Alektum Group vertegenwoordigd door Experian Nederland (Verheeskade 25, NL-2521 BE Den Haag) een kredietwaardigheidscontrole uit op basis van wiskundig-statistische methoden. Overeenkomstig de bepalingen van de wet en rekening houdend met relevante belangen die beschermd dienen te worden, worden de persoonlijke gegevens van de klant naar de kredietinstelling doorgestuurd. Naast de naam en geboortedatum van de klant worden ook zijn adresgegevens overgedragen. Op basis van deze informatie wordt de statistische kans berekend dat de klant in gebreke zal blijven en op basis van deze informatie wordt bepaald of er een contract kan worden opgesteld. Als de klant voor de betaaloptie “betalen met creditcard” kiest, wordt er geen kredietwaardigheidscontrole uitgevoerd door The Cloakroom.

Voor meer informatie aangaande deze solventie controle verwijzen we u naar de FAQ/veel gestelde vragen sectie die te allen tijde op de website van The Cloakroom kan worden bereikt.

Alle procedures gerelateerd aan gegevens (bv. verzameling, verwerking en overdracht) worden uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Gegevens die van belang zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen en doorgestuurd naar door ons vertrouwde serviceproviders wanneer dit nodig is voor het verwerken van een bestelling.

7.6. De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van TheCloakroom.be forfaitaire administratiekosten à €7,50 in rekening gebracht worden. Zodra TheCloakroom.be verplicht is de vordering over te dragen aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van €10,00 alsmede een verwijlintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van deze factuur. De kosten die aan deze overdracht van dossier verbonden zijn alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 45,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

7.7. The Cloakroom verbindt zich ertoe de Belgische regelgeving inzake Privacy te respecteren, en meer in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant erkent en aanvaardt dat The Cloakroom klantgegevens gebruikt voor scoring doeleinden.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALING

8.1. Garantie wordt verleend overeenkomstig Defects Liability Law.

8.2. De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Uitgezonderd van deze bepaling zijn claims aangaande fysiek letsel en levensbedreigend letsel, schade aan de gezondheid of als resultaat van een schending van een kernelement van het contract (kardinale plicht) evenals aansprakelijkheid voor overige schade die het resultaat is van intentionele dan wel grove nalatigheid door The Cloakroom, diens juridische vertegenwoordigers of overige personen in dienst. Onder kernelementen van het contract worden die elementen verstaan, die van belang zijn het doel van het contract te vervullen.

8.3. In het geval van een schending van een kernelement van het contract is The Cloakroom slechts aansprakelijk voor schade die representatief is voor het contract en te voorzien in de zin, dat deze veroorzaakt zijn door nalatigheid, uitgezonderd claims van de zijde van de klant met betrekking tot levensbedreigend letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

8.4. De beperkingen zoals omschreven in paragraaf 8.2 en 8.3 gelden ook voor de juridische vertegenwoordigers en derde personen in dienst van The Cloakroom, in het geval er claims direct tegen hen zijn gericht.

9. ANNULERINGEN

Het herroepingsrecht is van toepassing, na goedkeuring van de verzending door de klant (paragraaf 4.4).

9.1. Herroepingsrecht

U bent gerechtigd dit contract binnen 14 dagen dit contract zonder opgaaf van redenen te annuleren. Uw herroepingsrecht geldt 14 dagen, ingaande op de dag dat u of een aangewezen derde partij die niet de overbrenger was, respectievelijk de artikelen heeft aanvaard. De termijn gaat pas in nadat de koopovereenkomst, na goedkeuring van de verzending, bindend geworden is.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons op de hoogte te stellen (The Cloakroom B.V., Het Lentfert 51, NL-7547SN Enschede, Phone: +32 (3) 808 1817, Email: service@outfittery.be) middels een uitdrukkelijk en ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, of per mail) over uw besluit het contract te annuleren. U kunt ook gebruikmaken van de bijgesloten voorbeeldbrief, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de termijn voor annuleringen is het voldoende ons op de hoogte te stellen dat u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht voor de termijn voor annuleren verstreken is.

9.2. Opzeggingen

In het geval van het annuleren van dit contract zijn we verplicht onmiddellijk alle voordien ontvangen betalingen te restitueren, inclusief kosten voor de bezorging (exclusief bijkomende kosten die het resultaat zijn van een afwijkende wijze van bezorging die u in plaats van de aangeboden reguliere en goedkoopste wijze van bezorging heeft gekozen), binnen ten laatste 14 dagen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd ten aanzien uw annulering van het contract.

We zullen dezelfde betaalmethode gebruiken als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie om u te restitueren, tenzij anders met u overeengekomen. Onder geen geval zullen we u extra kosten in rekening brengen voor de restitutie. We kunnen restitutie weigeren totdat wij de artikelen retour hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen de artikelen te hebben teruggestuurd, afhankelijk van wat ons het eerst bereikt.

U bent verplicht de artikelen onmiddellijk te retourneren binnen uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de annulering van het contract. Aan deze termijn wordt voldaan indien de artikelen verzonden of in persoon zijn teruggebracht voor de 14 dagen zijn verstreken.

De kosten voor het retourneren zullen door The Cloakroom worden betaald. U bent slechts verantwoordelijk voor het betalen van enig waardeverlies van de artikelen als gevolg van handelen dat onredelijk is voor het beoordelen van de artikelen op kwaliteit, eigenschappen en gebruik.

10. GEGEVENSBESCHERMING

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de richtlijnen van German Privacy Law. Voor meer informatie aangaande de instemming van de klant en aangaande het verzamelen, het verwerken en het gebruik van gegevens, verwijzen we u naar de privacy-richtlijnen die te allen tijde ingezien kunnen worden op we website van The Cloakroom via het menu-onderdeel “Privacy”.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN AAN DERDE PARTIJEN

The Cloakroom behoudt zich het recht om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract volledig of gedeeltelijk over te dragen aan derde partijen. In het geval van een dergelijke gedeeltelijke of volledige overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde partij, is de klant bevoegd het contract ten tijde van de overdracht te annuleren.

12. BESCHIKKING VAN VORDERINGEN OP DERDEN

De klant verleent The Cloakroom toestemming om enige uitstaande schulden over te dragen aan een derde partij met als doel deze te innen (“Incasso”).

13. LAATSTE BEPALING

13.1. Bij overeenkomsten tussen The Cloakroom en klanten, is het Duits recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag. In het geval van een overeenkomst, is dit enkel van toepassing wanneer de bescherming, geboden door het dwingend recht in het land waar de klant woonachtig is, niet wordt teruggetrokken.

13.2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor alle overige artikelen in het geval dat afzonderlijke paragrafen niet meer gelden. Wettelijke bepalingen vervangen alle paragrafen die niet meer van kracht zijn. In het geval dit een onredelijke bezwarend inhoudt voor een van de partijen, zijn de algemene voorwaarden als geheel niet meer van kracht.

13.3. Link naar het online platform van de Europese Commissie voor conflicten: www.ec.europa.eu/consumers/odr (volgens de regelgeving voor conflicten ter betrekking tot online consumenten relaties).

Facebook arrow
Meld je aan met Facebook